Άρθρα μελετών δημοσίων έργων

Για να δημοπρατηθεί το οποιοδήποτε δημόσιο έργο , συντάσσεται προϋπολογισμός , τιμολόγιο , τεχνική έκθεση και γενικά , όλα τα συμβατικά τεύχη που απαιτούνται από τον Ν.3669/08 προκειμένου να κληθούν εργολήπτες δημοσίων έργων να υποβάλλουν προσφορά με συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης ή με διακριτά ακέραια ποσοστά έκπτωσης ή όπως προβλέπεται από τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας .

Ο προϋπολογισμός περιέχει άρθρα από πρότυπες κατηγορίες (Οικοδομικά , Υδραυλικά , Οδοποιϊα , Λιμενικά , Έργα Πρασίνου κλπ) . Οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ 363 19-2-2013.

Αν για συγκεκριμένες απαιτήσεις της μελέτης απαιτηθεί να γίνουν νέα άρθρα (πάντα με βάση τις κείμενες προδιαγραφές και κανονισμούς) , τα άρθρα αυτά ορίζονται με σύντομο κείμενο που περιγράφει τις εργασίες , τα υλικά και (ενδεχομένως) κάποια  ανάλυση των χρόνων απασχόλησης εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων .

Παράδειγμα θα βρείτε αμέσως παρακάτω :

Καθαιρέσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού – κιγκλίδωματα, στύλοι, και λοιπά μετά προσοχής  και παράδοση στις αποθήκες της δημοτικής αποθήκης.

Το άρθρο αφορά στις καθαιρέσεις/αποξηλώσεις στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπου περιλαμβάνονται οι εργασίες  «Αποξηλώσεις υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων, διαφόρων στύλων σημάνσεων νομίμως και παρανόμων τοποθετημένων κλπ στοιχείων που εμποδίζουν την εκτέλεση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στην τελική εικόνα μετά την ολοκλήρωσή του.

Οι καθαιρέσεις/αποξηλώσεις θα γίνουν με μηχανικά μέσα και ανάλογα με την περίπτωση, όπου δεν είναι εφικτό θα γίνουν με τα χέρια για την αποφυγή ζημιάς σε παρακείμενες ιδιοκτησίες ή εγκαταστάσεις, καθώς και η μέριμνα για την αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων.

Όπως αναφέρεται και στην παρ. 1.1.3.2, πριν την έναρξη των καθαιρέσεων θα πραγματοποιείται αφαιρεθούν τυχόν διάφορα προσαρτήματα, όπου απαιτείται, και οι εργασίες θα γίνουν με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε χώρους μακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη
(α) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών καθαίρεσης με κτίσματα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.
(β) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.
(γ) Ειδικά όπου αφαιρεθούν κιγκλιδώματα θα πρέπει να ληφθούν προστατευτικά μέτρα προστασίας με τοποθέτηση προσωρινών στοιχείων προστασίας.

Η τιμή μονάδας της εργασίας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για:
Την καθαίρεση και αποξήλωση στοιχείων του αστικού εξοπλισμού, κιγκλιδωμάτων κλπ
Την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μακράν του έργου και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών.
Τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
Την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού.
(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων/αποξηλώσεων υπολογίζονται σε κατ’ αποκοπή τίμημα καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως περαιωμένων.
(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».

Τιμή οριζόμενη κατ’ αποκοπή : 1200 Euro

Advertisements
This entry was posted in Νομοθεσία and tagged , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s